Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno – Vinohrady,

příspěvková organizace pobočka Domeček, Valtická 23

Vnitřní řád

Domeček je zařízení pro volný čas, které mohou navštěvovat děti, mládež i dospělí.Za činnost Domečku odpovídá jeho vedoucí. Je součástí KVIC, v jehož čele stojí ředitel. Provoz Domečku je rozdělen na období školního roku a prázdnin. Pravidelná činnost zájmových kurzů začíná v polovině září a končí týden před koncem školního roku. Neprobíhá v době vedlejších školních prázdnin. V měsících červenci a srpnu probíhají letní tábory.

I. Přihláška a evidence účastníka kurzu

1. Účastník kurzu je závazně přihlášen do vybraného kurzu po vyplnění přihlášky (u nezletilých podepsané zákonným zástupcem)  a zaplacení ročního či pololetního kurzovného.
2. Účastník (nebo jeho zák. zástupce) je při přihlašování povinen nahlásit či konzultovat případná zdravotní omezení.
3. Přihláška je závazná a hodiny zameškané vlastní vinou se nenahrazují
4. Přihlášku lze zrušit pouze ze závažných důvodů, např. zdravotních. V takovém případě je potřeba doložit lékařské potvrzení a písemnou žádost rodičů o vrácení kurzovného.
5. O vrácení kurzovného rozhoduje ředitel KVIC na základě podkladů vedoucího Domečku
6. Evidence účastníků je vedena lektorem kurzu a docházka zaznamenávána do „Záznamů o práci v zájmovém útvaru“
7. U kurzů s možností jednorázových plateb vybírá určenou částku lektor kurzu na začátku hodiny a vede evidenci a docházku účastníků.

II. Práva a povinnosti účastníků zájmových kurzů

Účastník má právo:

1. Užívat zařízení Domečku a pomůcek potřebných při činnosti zájmového kurzu.

2. Vyjádřit vlastní názor, sdělit připomínky, výhrady a náměty k činnosti.

3. Na poskytnutí pomoci v nesnázích.

Účastník je povinen:

1. Dodržovat pravidla hygieny, bezpečnosti a požární ochrany.

2. Při veškerém počínání mít na paměti nebezpečí úrazu.

3. Informovat o zdravotních obtížích a nahlásit každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v průběhu činnosti lektorovi zájmového kurzu.

4. Boty a oděv odkládat v prostorách k tomu určených.

5. S veškerým svěřeným majetkem a pomůckami zacházet šetrně,neprodleně hlásit poškození a závady.

V případě svévolného poškození majetku uhradit škodu.

6. Hlásit lektorovi zájmového kroužku každé opuštění prostor, kde probíhá činnost.

7. Plnit pokyny pracovníků Domečku.

8. Dodržovat zákaz kouření, užívání alkoholu a omamných látek v prostorách Domečku.

9. V případě nemožnosti zúčastnit se pravidelných schůzek zájmového kurzu informovat lektora nebo vedoucího Domečku.

10.Při činnosti konané mimo prostory Domečku respektovat pokyny svého vedoucího

11.Účastník nesmí manipulovat s ohněm a s elektrickými spotřebiči a vypínači bez povolení a dozoru lektora.

12.Účastník s sebou nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví.

13.Účastník odpovídá za donesené věci, které nepotřebuje k činnosti, za peníze, cennosti a drahé předměty (hodinky, mobil apod.), které má u sebe, v tašce či šatně Domečku.

Domeček odpovídá za tyto věci pouze v případě, že tyto věci byly svěřeny do úschovy pracovníkovi Domečku.

14.Účastník přichází do kurzu včas a vhodně oblečen a připraven. Do prostor určených k činnosti vstupuje se souhlasem lektora zájmového kurzu.

III. Zákonní zástupci nezletilých účastníků zájmových kurzů

1. Rodiče mají právo informovat se o účasti a chování svého dítěte v zájmovém kurzu.

2. Rodiče mohou vznášet dotazy a připomínky k činnosti Domečku.

3. Rodiče mají právo se po předchozí domluvě zúčastnit činnosti zájmových kurzů.

4. Rodiče jsou povinni informovat lektora zájmového kurzu o zdravotní způsobilosti či zdravotních obtížích dítěte.

5. V případě nemožnosti dítěte zúčastnit se pravidelných schůzek jsou rodiče povinni informovat lektora zájmového kurzu.

6. Rodiče jsou povinni zaplatit kurzovné ve stanovených termínech.

7. Rodiče jsou povinni uhradit každé svévolné poškození či zničení majetku Domečku nebo jiných osob, ke kterému došlo v prostorách Domečku vinou jejich dítěte.

IV. Pracovníci Domečku

1. Vedoucí Domečku proškolí na začátku školního roku externí pracovníky o zásadách bezpečnosti práce a požární ochrany.

2. Lektoři zájmových kurzů poučí účastníky kurzu na začátku školního roku o bezpečnosti, o jejich právech a povinnostech při činnosti v Domečku. Toto poučení podle potřeby během roku opakují.

3. Lektoři informují účastníky zájmových kurzů a jejich rodiče o místě vyvěšení vnitřního řádu.

4. Všichni pracovníci Domečku dodržují při práci bezpečnostní a zdravotní předpisy a kontrolují jejich dodržování účastníky zájmových kurzů.

5. Dodržují zákaz kouření a požívání alkoholu a omamných látek v prostorách Domečku.

6. Lektoři zájmových kurzů přicházejí s dostatečným předstihem před začátkem kurzu, vhodně oblečeni a připraveni.

7. Lektoři zájmového kurzu odvedou děti po skončení činnosti do šatny a předají je rodičům. Dohlédnou na bezproblémové opuštění Domečku.

8. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během činnosti, nahlásí lektoři vedoucímu Domečku a zapíší do knihy úrazů. Podle potřeby poskytnou první pomoc.

9. Pracovníci Domečku vedou inventář svěřeného majetku.

10. Každý pracovník je povinen dodržovat na pracovišti pořádek a dbát na to, že se všechny pomůcky po skončení činnosti vrátí a uklidí na místo, příp. uzamknou.

11. Pracovník, který odchází z budovy poslední, je povinen uzavřít všechna okna, zkontrolovat zavření jednotlivých místností a zhasnutí světel, zkontrolovat, zda neteče voda na WC a důkladně zamknout budovu.

12. Půjčování inventáře či pronájem prostor Domečku povoluje ředitel KVIC se souhlasem vedoucího Domečku.

13. Veškeré způsobené či zjištěné závady na majetku musí být neprodleně hlášeny vedoucímu Domečku a řediteli KVIC.

14. Externí pracovníci či nájemci přebírají v případě potřeby klíče na základě zápisu do sešitu „Půjčování klíčů“. Po uplynutí doby činnosti je neprodleně vrátí vedoucímu Domečku.

V. Závěr

1. Vnitřní řád sestavil:  vedoucí Domečku Ivana Heindlová

2. Vnitřní řád schválil: ředitel KVIC  Mgr. Jiří Huňáček

3. Vnitřní řád byl projednán na poradě KVIC dne:  20.1. 2010

4. Lektoři zájmových kurzů jsou seznamováni s tímto řádem na poradách externích pracovníků, seznámení je zapsáno v zápise z porady.

5. Pro zákonné zástupce účastníků je vnitřní řád zpřístupněn vyvěšením ve vstupních prostorách Domečku.

6. Kontrolou dodržování vnitřního řádu je pověřen vedoucí Domečku

7. Tento vnitřní řád nabývá platnosti dne: 1.2. 2010